پرواز تهران مشهد | آسمان | 14 فروردین 96

 پرواز تهران مشهد  | آسمان | 14 فروردین 96پرواز تهران مشهد با شرکت هواپیمایی آسمان در تاریخ 14 فروردین 96

پرواز تهران مشهد با شرکت هواپیمایی آسمان
در تاریخ 14 فروردین 96
136 هزار تومان

با توجه به اتمام مهلت خرید پرواز تهران مشهد با شرکت هواپیمایی آسمان در تاریخ 14 فروردین 96 لینک خرید غیر فعال گردید.

جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد آخرین پروازهای به روز آسمان به سایت شرکت هواپیمایی آسمان مراجعه نمایید.

https://www.iaa.ir/